Začetek Občinski svet Seje občinskega sveta 20. redna seja občinskega sveta

Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14
6240 Kozina

Tel. (05) 680 01 50
Fax. (05) 680 01 80
E-mail:
obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Uradne ure:
pon. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 15.00
tor. 7.30 - 11.00
sre. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 16.00
pet. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 13.00

V ČETRTKIH NI URADNIH UR.

Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
20. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 29/2011 in 76/2012) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 18/2012) sklicujem 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2010 - 2014, ki bo v četrtek, dne 19. 06. 2014 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Hrpelje-Kozina.

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.

2. Pregled zapisnika in potrditev sklepov 19. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina, dne 3. 4. 2014.

pdf2.zapisnik_19.redne_seje_OS_3.4.14-KONCNI.pdf302.81 KB

3. Določitev in potrditev dnevnega reda.

4. Kadrovske zadeve:

a) Soglasje občine k imenovanju direktorice Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov.

pdf4.a_ORA-imenovanje_direktorice-obcinski_svet_2014.pdf264.22 KB

pdf4.a_poziv_obcinam-ORA.pdf648.18 KB 

b) Soglasje občine k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Sežana.

pdf4.b_soglasje_obcine_k_imenovanju_direktorice_ZD_Sezana.pdf230.87 KB

c) Predlog sklepa o imenovanju člana sveta zavoda Centra za socialno delo Sežana.

pdf4.c_1_zaprosilo_CSD_Sezana_za_clana_sveta_zavoda.pdf97.67 KB

pdf4.c_predlog_sklepa_o_imenovanju_clana_sveta_zavoda_CSD_Sezana.pdf154.22 KB 

d) Predlog sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije.

pdf4.d_PREDLOG_SKLEPA_o_imenovanju_obcinske_volilne_komisije.pdf161.22 KB

5. Predlog sklepa o sprejemu Zaključnega računa proračuna OHK za leto 2013.

pdf5.SEJA-OBRAZLOZITEV-ZR_2013.pdf177.22 KB

pdf5.SKLEP_OS_ZA_ZR2013.pdf234.23 KB

pdf5.tabele_brez_prerazporeditev.pdf14.59 MB

pdf5.ZAKLJUCNI_RACUN_2013-seja_ODLOK.pdf241.36 KB 

6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilne enote za volitve članov OS in župana Občine Hrpelje - Kozina – skrajšani postopek.

pdf6.odlok_o_sprem.in_dop.Odl.o_dol.VE_za_volitve_clanov_OS_in_zupanaobrazlozitev_odlok_sklep-usklajen-KONCNO.pdf248.88 KB

7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina – skrajšani postopek.

pdf7.predlog_odloka_o_spremembi_volilnih_enot_KS-sprememba_12.in_13.clena_v_celoti.pdf225.93 KB

8. Predlog sklepa o izdaji soglasja k določitvi števila in vrsti oddelkov ter izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v javnem vzgojno – izobraževalnem zavodu Vrtec Sežana v šolskem letu 2014/2015.

pdf8.Sistemizacija_vrtca_2014.pdf415.49 KB

pdf8.SKLEP-potrditev_st.oddelkov_IN_SISTEMIZACIJA-obcinski_svet-maj_2014.pdf239.65 KB 

9. Poročilo KSP Sežana o izvajanju gospodarske javne službe »Urejanja in vzdrževanja pokopališč« v Občini Hrpelje – Kozina za leto 2013.

pdf9.porocilo_KSP-pokopalisca.pdf210.64 KB

pdf9.Porocilo_KSP_Sezana-urejanje_pokopalisc.pdf134.38 KB 

10. Letno poročilo KSP Sežana o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe »Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov« v Občini Hrpelje – Kozina za leto 2013.

pdf10.porocilo_KSP-komunalni_odpadki.pdf835.12 KB

11. Tretja dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2014.

pdf11.Tretja_dopolnitev_2014_neprenicnine.pdf898.03 KB

12. Cenik najema in koriščenja športne dvorane Občine Hrpelje – Kozina v sezoni 2014 / 2015.

pdf12.cenik_najema_Sportne_dvorane_679-1-2014-4.pdf190.9 KB

13. Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru pred izdajo soglasja za povečanje pogodbene vrednosti investicije izgradnje vaškega doma Hrpelje – seznanitev.

14. Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti Artviže - seznanitev.

15. Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja občinske uprave Občine Hrpelje–Kozina – seznanitev.

16. Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude.

Zvonko Benčič Midre

župan

 
 

Napovednik:

Knjižnica Kozina vabi

Preberi več
 
Koledar prireditev v Občini Hrpelje - Kozina v 2015
Preberi več
 
Koledar prireditev Turistične zveze Kras Brkini Notranjska

Koledar mesec MAJ 2015

 
Pasica
Pasica
Pozor! Nahajate se na arhivski spletno strani Občine Hrpelje-Kozina. Objavljeni podatki morda niso več aktualni.