Objava javne dražbe
Petek, 06 December 2013

Občina Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje, 6240 Kozina, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS št. 86/10, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) ter Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Hrpelje-Kozina za leto 2013

Prodajo nepremičnin po metodi javne dražbe

Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje, Kozina Opis predmeta prodaje: parc. št. 3330/17 k.o. 2560 Hrpelje k.o. v skupni izmeri 1050 m2. Parcela leži ob ulici Nova pot v Hrpeljah. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe: prodaja nepremičnin – prodajna pogodba Izklicna cena: za nepremičnino parc. št. 3330/17 k.o. 2560 Hrpelje je izklicna cena 65.800,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednot, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja izklicne cene za nepremičnino je 500,00 EUR. Način in rok plačila kupnine: Uspeli dražitelj mora celotno kupnino plačati v roku 30 dni od sklenitve pogodbe na TRR Občine Hrpelje-Kozina, pri čemer se znesek nakazila zmanjša za že vplačano višino varščine. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.

Kupnino bo kupec poravnal na TRR Občine Hrpelje-Kozina št. 01235– 0100006141, odprt pri Banki Slovenije

Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek ter stroške vknjižbe lastninske pravice na njegovo ime in v njegovo korist, ti stroški niso všteti v izklicni ceni.

Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na sedežu Občine Hrpelje-Kozina v Hrpeljah na naslovu Reška cesta 14 v sejni sobi in sicer dne 30.12.2013 ob 14.00 uri.

Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati kot je določeno v točki 10 ter predložiti potrdilo o plačilu varščine, ki naj bo potrjeno s strani banke.

Višina varščine, ki jo je potrebno položiti pred pričetkom dražbe je 10 % izklicne cene, kar znaša 6.580,00 EUR.

Varščino je potrebno nakazati pred pričetkom javne dražbe na TRR Občine Hrpelje-Kozina, in sicer: TRR št. 01235 - 0100006141, odprt pri Banki Slovenije, namen nakazila varščina za dražbo z navedbo parcelne 3330/17 k.o. 2560 Hrpelje.

Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki na javni dražbi niso uspeli, pa se varščina vrne brez obresti v roku 10 dni po zaključku javne dražbe. Če najugodnejši dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.

prodajalec pozove najugodnejšega dražitelja najpozneje v roku 15 dni po zaključku javne dražbe k podpisu pogodbe. V kolikor se izbrani dražitelj ne odzove na poziv in ne sklene pogodbe oziroma svoje odsotnosti na dan podpisa pogodbe predhodno ne opraviči, se šteje da je neupravičeno odstopil od nakupa in  prodajalec obdrži varščino. Če izbrani dražitelj (kupec) v roku trideset dni od dneva podpisa pogodbe ne plača kupnine se pogodba razdre pri čemer prodajalec obdrži varščino. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, kjer je podpis pooblastitelja overjen pri notarju, fizična oseba se izkaže z osebnim dokumentom. Pravna oseba pa predloži izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oz. priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev.

Drugi pogoji in pravila javne dražbe:

-          nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane (dražitelj je dolžan pred nastopom na javni dražbi podpisati izjavo, da se je seznanil s pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine),

-          Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase

-          na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,

-          Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku.

-          Javna dražba je končana, ko voditelj dražbe ponovi trikrat najvišjo ponujeno ceno.

-           Javno dražbo bo izvajala komisija imenovana s strani župana.

-          Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. Morebitne ugovore reši komisija v roku 3 dni od dneva javne dražbe.

-          Če sta dražitelja dva ali več, ki dražita najvišjo kupnino v istem znesku, nepremičnina ni prodana, dokler eden od dražiteljev ne zviša cene.

Prehod lastništva:

Po poplačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških, se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vknjižbe lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiško knjigo. Do poplačila celotne kupnine ostane posestnik in lastnik prodajalec ter obdrži v svoji posesti sklenjeno kupoprodajno pogodbo (zemljiškoknjižno dovolilo) , ki jo kupcu izroči, ko mu ta predloži potrdilo o plačilu celotne kupnine.

Ustavitev postopka:

Komisija oz. prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi brez posebne obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana varščina brez obresti v roku 10 dni.

informacije:

Za dodatne informacije v zvezi z nepremičnino in ogledom le te, se lahko obrnete na Andreja Bolčiča, Občina Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje, Kozina, telefon 05/680-0150, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Številka: 478-33/2013-3

Datum: 06.12.2013

Župan

Zvonko Benčič Midre

 
 

Napovednik:

Knjižnica Kozina vabi

Preberi več
 
Koledar prireditev v Občini Hrpelje - Kozina v 2015
Preberi več
 
Koledar prireditev Turistične zveze Kras Brkini Notranjska

Koledar mesec MAJ 2015

 
Pasica
Pasica
Pozor! Nahajate se na arhivski spletno strani Občine Hrpelje-Kozina. Objavljeni podatki morda niso več aktualni.