Začetek Občinski svet Seje občinskega sveta 15. redna seja občinskega sveta

Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14
6240 Kozina

Tel. (05) 680 01 50
Fax. (05) 680 01 80
E-mail:
obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Uradne ure:
pon. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 15.00
tor. 7.30 - 11.00
sre. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 16.00
pet. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 13.00

V ČETRTKIH NI URADNIH UR.

Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
15. redna seja občinskega sveta

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 29/2011, 76/2012)  in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 18/2012) župan sklicuje 15. redno sejo občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina v mandatnem obdobju 2010 - 2014, ki bo  v  ČETRTEK,  23. 5.  2013  ob 17.00  uri v sejni sobi Občine Hrpelje - Kozina.

Za sejo predlaga župan naslednji DNEVNI  RED: 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.

2. Pregled zapisnika in potrditev sklepov 14. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina, dne 21. 2. 2013.

pdf2.predlog_zapisnika_14.redne_seje_OS.pdf436.19 KB

3. Pregled zapisnika in potrditev sklepov 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina, dne 11. 4. 2013.

pdf3.predlog_zapisnika_3.dopisne_seje.pdf233.52 KB

4. Določitev in potrditev dnevnega reda.

5. Zaključni račun proračuna občine Hrpelje – Kozina za leto 2012.

pdf5._zakljucni_racun.pdf15.47 MB

6. Kadrovske zadeve:

6/1)  Predlog sklepa o imenovanju predstavnika občine v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Hrpelje – Kozina.

pdf6.1.imenovanje_predstavnika_obcine_v_svet_za_preventivo_in_vzgojo_v_cestnem_prometu.pdf150.92 KB

6/2) Predlog sklepa o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Hrpelje – Kozina.

pdf6.2.imenovanje_clanov_sveta_za_preventivo_in_vzgojo_v_cestnem_prometu.pdf208.04 KB

6/3) Predlog sklepa o imenovanju predstavnika Občine Hrpelje – Kozina v Svet zavoda Območna razvojna agencija »ORA KRASA IN BRKINOV« za mandatno obdobje 2013 – 2017.

pdf6.3.Imenovanje_Svet_ORA_2013-2017_za_obcinski_svet.pdf335.45 KB

pdf6.3.Dopis_ORA_za_imenovanje_predstavnika_2013-2017.pdf471.75 KB 

6/4) Predlog sklepa o podaji soglasja k imenovanju direktorja Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana.

pdf6.4.soglasje_k_imenovanju_direktorja_ZGRS_Sezana.pdf3.05 MB

7. Predlog sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom koncesionarja Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana o izvajanju gospodarske javne službe »Urejanja in vzdrževanja pokopališč« v Občini Hrpelje – Kozina za leto 2012.

pdf7.letno_porocilo_KSP-urej._in_vzdrz.pokopalisc_v_OHK_v_l.2012.pdf1.81 MB

pdf7.predlog_Sklepa_354-27-2013-2-seznanitev_z_Letnim_porocilom_KSP-Urejanje_in_vzdrzevanje_pokopalisc_v_OHK_v_l.12.pdf183.53 KB 

8. Predlog sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom koncesionarja Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe »Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov« v občini Hrpelje – Kozina za leto 2012.

pdf8.Letno_porocilo_KSP-zbir.in_prevoz_km.odpadkov_v_OHK_v_l.2012.pdf5.75 MB

pdf8.predlog_Sklepa_354-26-2013-2-seznanitev_z_Letnim_porocilom_KSP-zbiranje_in_prevoz_komunalnih_odpadkov_v_l.12.pdf188.15 KB 

9. Predlog sklepa o izdaji soglasja k določitvi števila in vrsti oddelkov ter izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Sežana v šolskem letu 2013/2014.

pdf9.SKLEP-potrditev_st.oddelkov_IN_SISTEMIZACIJA_VRTCA-obcinski_svet-maj_2013.pdf657.15 KB

10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organov skupne občinske uprave – skrajšani postopek.

 pdf10.Odlok_o_sprem.in_dop.Odloka_o_ustanov.org.skupne_obc.uprave-skr.post.pdf326.6 KB

11. Predlog Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov Občine Hrpelje – Kozina.

pdf11.KODEKS_RAVNANJA_IZVOLJENIH_PREDSTAVNIKOV_NA_LOKALNI_RAVNI.pdf162.58 KB

pdf11.Kodeks_ravnanja_izvoljenih_predstavnikov_OHK.pdf139.46 KB 

12. Predlog sklepa o izdaji soglasja o nerazporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda »Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana« iz leta 2012.

pdf12.Dopis_ZGRS-soglasje_o_nerazporeditvi_presezka_iz_leta_2012.pdf345.62 KB

pdf12.Soglasje_ZGRS_k_razporeditev_sredstev_2013.pdf385.52 KB 

13. Predlog sklepa  o dopustnosti  širitve območja stavbnih zemljišč na parc. št. 127/24, 127/25, *68, 806 in 807 vse k.o. Obrov.

pdf13.Predlog_sklepa_o_dopustnosti_siritve_obmocja_st.zemljisc.pdf1.39 MB

14. Predlog sklepa: Prva dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2013.

pdf14.Prva_dopolnitev_2013_nepremicnine.pdf877.99 KB

15. Predlog sklepa: Ureditev odprtih obveznosti Hajmerle Peter, s.p. in odkup lokala.

16. Predlog sklepa o pobratenju Občine Hrpelje – Kozina z Občino Dolina – San Dorligo delle Valle in Občino Lanišće.

pdf16.predlog_sklepa-pobratenje_obcin.pdf139.17 KB

17. Dokončno poročilo Nadzornega odbora Občine Hrpelje – Kozina  o opravljenem nadzoru nad občinskim premoženjem – poslovni prostori in stanovanja – seznanitev.

pdf17._Dok.poroc.NO o_opr.nadzoru.pdf1.19 MB

18. Poročilo o delovanju Programa Svit za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013 – informacija.

pdf18.porocilo_o_izvajanju_programa_SVIT_v_l.2012.pdf6.72 MB

19. Socialno varstveni programi Centra za socialno delo Sežana - informacija.

pdfCSD.pdf867.32 KB

20. Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude. 

pdf20.odgovori_na_vprasanja_in_pobude_14.redne_seje_OS.pdf2.74 MB

 

Gradivo pod 15. točko dnevnega reda bo dodano naknadno.

 
 

Napovednik:

Knjižnica Kozina vabi

Preberi več
 
Koledar prireditev v Občini Hrpelje - Kozina v 2015
Preberi več
 
Koledar prireditev Turistične zveze Kras Brkini Notranjska

Koledar mesec MAJ 2015

 
Pasica
Pasica
Pozor! Nahajate se na arhivski spletno strani Občine Hrpelje-Kozina. Objavljeni podatki morda niso več aktualni.