Začetek Javni razpisi, naročila in objave Arhiv Razpis za sofinanciranje na področju turizma

Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14
6240 Kozina

Tel. (05) 680 01 50
Fax. (05) 680 01 80
E-mail:
obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Uradne ure:
pon. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 15.00
tor. 7.30 - 11.00
sre. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 16.00
pet. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 13.00

V ČETRTKIH NI URADNIH UR.

Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Razpis za sofinanciranje na področju turizma
Torek, 24 April 2012

Rok za prijave: 4.5.2012

docrazpisna dokumentacija turizem.doc

Občina Hrpelje – Kozina na podlagi Pravilnika za sofinanciranje dejavnosti društev na področju turizma v Občini Hrpelje – Kozina in na podlagi Pravilnika o postopkih za izvajanje proračuna (Ur. l. RS 50/2007) objavlja

JAVNI RAZPIS


za sofinanciranje dejavnosti društev na področju turizma v letu 2012

 

1.                  Finančna sredstva za izvedbo razpisa so zagotovljena v proračunu Občine na postavki: 412000 0840 04.

2.                  Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih programov:

-          izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev društva in občine na različnih sejmih, razstavah in drugih prireditvah;

-          izdajanje promocijskega materiala: zgibanke, razglednice;

-          spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja in razvoja turizma: organizacija in izvedba raznih natečajev;

-          akcije na področju kulturne in naravne dediščine, urejanja in olepševanja okolja, oblikovanje turističnih produktov s področja rekreacijskih aktivnosti, urejanje in vzdrževanje kolesarskih in sprehajalnih poti, čistilne akcije in drugo;

-          organizacija in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena;

-          aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino;

-          oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponudbe kraja;

-          akcije na področju oživljanja ljudskih običajev in domače obrti;

-          šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene turizma.

 

3.                  Pogoji razpisa, ki jih morajo društva izpolnjevati:

-          da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,

-          da imajo sedež ali podružnico v občini Hrpelje – Kozina ali da na območju Občine Hrpelje – Kozina kontinuirano izvajajo svojo dejavnost, ki aktivno vključuje občane občine Hrpelje – Kozina,

-          da poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom,

-          da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakon o društvih,

-          da imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje predloženega programa,

-          da izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.

4.                  Vsebina vloge:

–        Izpolnjena razpisna dokumentacija z razpisnim obrazcem,

–        dokazilo o registraciji, v kolikor se interesent prvič prijavlja na razpis na področju turizma v Občini Hrpelje - Kozina,

–        izjava  o pobrani članarini za leto 2011 ter poimenski seznam članov, ki so plačali članarino.

 

 

5.                  Rok in način prijave

Vloga se šteje za pravočasno, če prispe na Občino Hrpelje – Kozina najkasneje do 4.5.2012.

Na ovojnici mora biti napisano sledeče:

  1. polni naslov pošiljatelja,
  2. polni naslov prejemnika,
  3. pripis: NE ODPIRAJ – "JAVNI RAZPIS NA PODROČJU TURIZMA 2012"

 

6.                  Postopek obravnave vlog

Odpiranje vlog ne bo javno. Razpisna komisija bo odprla vse pravočasno prispele vloge in ugotovila ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge, ki bodo prispele po razpisnem roku za prijavo, bodo zavržene.

Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani, da vlogo dopolnijo v petih dneh.

V kolikor kandidat v določenem roku vloge ne dopolni, bo le-ta zavržena.

Programi kandidatov bodo obravnavani na podlagi meril za izbor izvajalcev, določenih v pravilniku. Strokovna komisija tudi ovrednoti programe na podlagi meril za izbor (uvrščanje v programe) in sofinanciranje programov na področju turizma.

Ovrednotenje programov potrdi župan, ki tudi sklene pogodbo z izvajalci.

 

7.                  Razpisna dokumentacija

Interesenti lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v sprejemni pisarni Občine Hrpelje –Kozina ali iz internetne strani Občine Hrpelje - Kozina. Dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na tel. št. 05/6800 150, kontaktna oseba: Ester Mihalič.

Hrpelje, 24.04.2012

Številka: 410-39/2012

ŽUPAN

Zvonko Benčič Midre dipl. inž. prometa

 

 
 

Napovednik:

Knjižnica Kozina vabi

Preberi več
 
Koledar prireditev v Občini Hrpelje - Kozina v 2015
Preberi več
 
Koledar prireditev Turistične zveze Kras Brkini Notranjska

Koledar mesec MAJ 2015

 
Pasica
Pasica
Pozor! Nahajate se na arhivski spletno strani Občine Hrpelje-Kozina. Objavljeni podatki morda niso več aktualni.