Začetek Javni razpisi, naročila in objave Arhiv Razpis za sofinanciranje na področju kulture

Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14
6240 Kozina

Tel. (05) 680 01 50
Fax. (05) 680 01 80
E-mail:
obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Uradne ure:
pon. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 15.00
tor. 7.30 - 11.00
sre. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 16.00
pet. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 13.00

V ČETRTKIH NI URADNIH UR.

Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Razpis za sofinanciranje na področju kulture
Torek, 24 April 2012

Rok za prijavo: 4.5.2012

docrazpisna dokumentacija kultura.doc

Občina Hrpelje – Kozina na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 22/2000 in 96/2002), na podlagi Letnega programa kulture za 2012 v Občini Hrpelje - Kozina in na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov kulturne dejavnosti v Občini Hrpelje – Kozina objavlja

 

JAVNI RAZPIS


za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev in prireditev v letu 2012

 

1.                  Finančna sredstva za izvedbo razpisa so zagotovljena v proračunu Občine na postavki: 412000 0840 02.

 

2.                  Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih neprofitnih programov z vsebinami:

kulturne narave: redna dejavnost, kulturne prireditve in druge enkratne akcije, izobraževanje in udeležbe na tekmovanjih ter drugih preglednih prireditvah.

 

3.                  Pogoji razpisa

Pravico do sofinanciranja letnih programov imajo izvajalci, ki imajo sedež na območju Občine Hrpelje - Kozina oziroma so organizacijske enote območnih oziroma regijskih organizacij, registrirane v Občini Hrpelje-Kozina in so registrirani člani prebivalci Občine Hrpelje-Kozina oziroma izvajalci, ki izvajajo programe na območju Občine Hrpelje - Kozina. Občina Hrpelje - Kozina v skladu z javnim razpisom sofinancira samo programe, ki se izvajajo na območju Občine Hrpelje - Kozina ali za Občino Hrpelje - Kozina.

Pravico do sofinanciranja letnih programov kulture imajo tisti izvajalci, ki poleg pogojev iz prejšnjega odstavka izpolnjujejo še naslednje pogoje:

-          so registrirani po veljavni zakonodaji oziroma podajo izjavo, da so v postopku registracije,

-          imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti,

-          za isti program/projekt niso sofinancirani iz drugih virov proračuna Občine Hrpelje-Kozina,

-          za isti program/projekt ne kandidirajo na javni razpis po kateremkoli drugem pravilniku o sofinanciranju dejavnosti s strani Občine Hrpelje-Kozina,

-          imajo do Občine Hrpelje-Kozina poravnane vse obveznosti, kolikor so bili sofinancirani iz občinskega proračuna v preteklem letu,

-          imajo urejeno evidenco o članstvu in

-          izpolnjujejo vse ostale pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju programov kulturne dejavnosti v Občini Hrpelje-Kozina.

4.                  Vsebina vloge

-          Razpisna dokumentacija, ki jo predpiše občinska uprava OHK,

-          dokazilo o registraciji (društvom, ki so bila sofinancirana v letu 2011 ali prej in so dokazilo o registraciji že oddala, tega letos ni potrebno oddati),

-          izjavo  o pobrani članarini za leto 2011 ter poimenski seznam članov, ki so plačali članarino.

 

5.                   Rok in način prijave

Vloga se šteje za pravočasno, če prispe na občino Hrpelje – Kozina najkasneje do 4.5. 2012.

Na ovojnici mora biti napisano sledeče:

·                    polni naslov pošiljatelja,

·                    polni naslov prejemnika,

·                    pripis: NE ODPIRAJ – "JAVNI RAZPIS NA PODROČJU KULTURE 2012"

6.                  Postopek obravnave vlog

Odpiranje vlog ne bo javno. Razpisna komisija bo odprla vse pravočasno prispele vloge in ugotovila ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge, ki bodo prispele po razpisnem roku za prijavo, bodo zavržene.

Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani, da vlogo dopolnijo v petih dneh. V kolikor kandidat v določenem roku vloge ne dopolni, bo le-ta zavržena.

Programi kandidatov bodo obravnavani na podlagi meril za izbor izvajalcev, določenih v Pravilniku. O dodeljenih sredstvih bodo kandidati obveščeni po pošti v roku 5 dni.

Ovrednotenje programov potrdi župan, ki tudi sklene pogodbo z izvajalci.

7.                  Razpisna dokumentacija

Interesenti lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v sprejemni pisarni Občine Hrpelje –Kozina ali jo snamejo z internetne strani občine www.hrpelje-kozina.si, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na tel. št. 05/6800 150, kontaktna oseba: Ester Mihalič.

Hrpelje, 24.4.2012

Številka: 410-38/2012

ŽUPAN

Zvonko Benčič Midre, dipl.inž.prom

 
 

Napovednik:

Knjižnica Kozina vabi

Preberi več
 
Koledar prireditev v Občini Hrpelje - Kozina v 2015
Preberi več
 
Koledar prireditev Turistične zveze Kras Brkini Notranjska

Koledar mesec MAJ 2015

 
Pasica
Pasica
Pozor! Nahajate se na arhivski spletno strani Občine Hrpelje-Kozina. Objavljeni podatki morda niso več aktualni.