Ponedeljek, 20 December 2010

OPN (Občinski prostorski načrt) v pripravi

 

OPN občine Hrpelje-Kozina je trenutno v fazi izdelovanja predloga OPN.

 

Postopek izdelave OPN:

Postopek izdalave OPN je določen z Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) od 36. do 54. člena.

1. Sklep Župana

Župan s sklepom potrdi začetek priprave OPN

2. Osnutek OPN

Občina pripravi osnutek na podlagi prikaza stanja, usmeritev hierarhično višjih aktov (če so bili sprejeti) ter lastnih razvojnih potreb in izraženih potreb drugih oseb.

3. Smernice nosilcev urejanja prostora

Občina poda vlogo nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic za načrtovane prostorske ureditve (rok priprave smernic: 30 dni).

4. Dopolnjne osnutek OPN

Občina ob upoštevanju smernic pripravi dopolnjen osnutek OPN.

5. Celovita presoja vplivov na okolje (CPVO)

Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči ali je za OPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

6. Priprava presoje vplivov na okolje (CPVO)

7. Javna razgrnitev OPN in CPVO

Z javno razgnitvijo je omogočeno sodelovanje javnosti. Dejanja:

  • javno naznanilo (najmanj 7 dni pred JR)
  • javna razgrnitev osnutka OPN in okoljskega poročila (30 dni)
  • javna obravnava (v času javne razgrnitve)
  • zbiranje pripomb in predlogov na dopolnjeni osnutek
  • preučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek OPN
  •  priprava stališč in objava le teh
  • pisna seznanitev lastnikov s stališči glede pripomb in predlogov

8. Predlog OPN

Občina pripravi predlog OPN na podlagi stališč do pripomb ter predlogov javnosti.

9. Mnenja k predlogu OPN

Občina poda vlogo nosilcem urejanja prostora za pridobitev mnenj, ali predlog OPN upošteva njihove smernice.

10. Dopolnjen predlog OPN

Občina pripravi dopolnjen predlog OPN na podlagi mnenj.

11. Sprejem OPN

Ministrvo za okolje in prostor potrdi OPN s sklepom ministra.

OPN sprejme občinski svet in ga objavi v Uradnem listu.

Zadnjič posodobil Torek, 13 Oktober 2015
 
 

Napovednik:

Knjižnica Kozina vabi

Preberi več
 
Koledar prireditev v Občini Hrpelje - Kozina v 2015
Preberi več
 
Koledar prireditev Turistične zveze Kras Brkini Notranjska

Koledar mesec MAJ 2015

 
Pasica
Pasica
Pozor! Nahajate se na arhivski spletno strani Občine Hrpelje-Kozina. Objavljeni podatki morda niso več aktualni.